Noticias

Ultimas novedades
11 enero 2019

IMBA-CV es reuneix amb Jorge Iván Castañón

||
0 Comment
|

EL passat dia 8 de gener de 2019, vam tindre reunió amb Jorge Iván Castañón, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓ INSTITUCIONAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA que és el centre directiu dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

L'objectiu d'esta reunió és fer arribar el nostre malestar davant la discriminació que pateix el col·lectiu ciclista, explicar que no es poden mantenir els privilegis d'alguns col·lectius, que els ciclistes tenim els mateixos drets, que s'actualitze la forma de gestionar els parcs naturals, i a més traslladar la nostra queixa pel nou projecte de PORN del Túria on se'ns torna a discriminar, en definitiva que el dia a dia als parcs és una cosa totalment diferent de la teoria o les normes, cal baixar a la realitat, els ciclistes necessitem eixir de la il·legalitat i el furtivisme.

Sincerament la solució que ens havien donat passant per les Juntes Rectores dels parcs no està funcionant. Pràcticament fa 4 anys de legislatura en els que estem demanant que el col·lectiu ciclista estiga representat en les juntes i només en comptades ocasions se'ns ha invitat i en algunes se'ns ha "ningunejat". En teoria les Juntes Rectores són òrgans de participació i el nostre cas deixa en evidència que el model no compleix l'objectiu degudament. La composició de les Juntes Rectores ha de representar a tots els usuaris, les associacions i els interessos locals. Així i tot, amb molt esforç en algun cas hem pogut aconseguir portar a l'orde del dia la proposta de modificació del seu PORN i PRUG.

Ara mateix s'estan revisant tots els PORNs i PRUGs i han decidit començar pel Parc Natural del Túria. Creiem que s'ha d'actualitzar el seu text tenint en compte el canvi en la normativa sectorial com es va fer en 2007 amb la primera redacció. Ara el Decret sectorial si permet circular als vehicles sense motor per totes les pistes i senders forestals quan no estiga expressament prohibit. Doncs no ha sigut així, la proposta de l'administració passa per no modificar ni una coma al respecte, però estem en període d'al·legacions esperem que s'esmene aquesta incongruència i evidentment exigirem es tinguen en compte les nostres peticions abans que finalitze el termini.

La concepció actual dels Parcs Naturals creiem que està ja obsoleta i cal actualitzar-la, incorporar la gestió dinàmica, fent d'estos espais uns llocs vius, on la convivència entre els diferents usuaris siga totalment compatible.

Amb este panorama Jorge Iván Castañón ens ha atés i escoltat. Hem percebut que entén que les nostres propostes tenen un gran marge per a poder concretar-se i per fi aconseguir que es descriminalitze l'ús ciclista de les sendes en els Espais Naturals Protegits, activitat que és un fet, una activitat tradicional i de forma general és un ús compatible amb el medi ambient i amb la resta de col·lectius.


///////////////////////////////////////

 

EL pasado día 8 de enero de 2019, tuvimos reunión con Jorge Iván Castañón, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA que es el centro directivo dependiente de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El objetivo de esta reunión es hacer llegar nuestro malestar por la discriminación que viene sufriendo el colectivo ciclista, explicar que no se puede mantener los privilegios de algunos colectivos, que los ciclistas tenemos los mismos derechos, que se actualice la forma de gestionar los parques naturales, y además trasladar nuestra queja por el nuevo proyecto de PORN del Túria donde se nos vuelve a discriminar, en definitiva que el día a día en los parques es una cosa totalmente diferente a la teoría o las normas, hay que bajar a la realidad, los ciclistas necesitamos salir de la ilegalidad y el furtivismo.

Sinceramente la solución que nos habían dado pasando por las Juntas Rectoras de los parques no está funcionando. Prácticamente llevamos 4 años de legislatura pidiendo que el colectivo ciclista esté representado en las juntas y solo en contadas ocasiones se nos ha invitado y en algunas se nos ha ninguneado. En teoría las Juntas Rectoras son órganos de participación y nuestro caso deja en evidencia que el modelo no cumple el objetivo debidamente. La composición de las Juntas rectoras debe representar a todos los usuarios, las asociaciones y los intereses locales. Aun así, con mucho esfuerzo en algún caso hemos podido conseguir llevar al orden del día la propuesta de modificación de su PORN y PRUG. 

Ahora mismo se están revisando todos los PORNs y PRUGs y han decidido empezar por el Parque Natural del Túria creemos que se debe actualizar su texto teniendo en cuenta el cambio en la normativa sectorial como se hizo en 2007 con la primera redacción. Ahora el Decreto sectorial si permite circular a los vehículos sin motor por todas las pistas y sendas forestales cuando no esté expresamente prohibido. Pues no ha sido así, la propuesta de la administración pasa por no modificar ni un ápice a este respecto, pero estamos en periodo de alegaciones esperamos se subsane esta incongruencia y evidentemente exigiremos se tengan en cuenta nuestras peticiones antes de que finalice el plazo.

La concepción actual de los Parques Naturales creemos que está ya obsoleta y que hay que actualizarla, incorporar la gestión dinámica, haciendo de estos espacios unos lugares vivos, donde la convivencia entre los diferentes usuarios sea totalmente compatible.

Con este panorama Jorge Iván Castañón nos ha atendido y escuchado. Hemos percibido que entiende que nuestras propuestas tienen un gran margen para poder concretarse y por fin conseguir que se discriminalice el uso ciclista de las sendas en los Espacios Naturales Protegidos, actividad que es un hecho, una actividad tradicional y de forma general es un uso compatible con el medio ambiente y con el resto de colectivos.

 

|
Top